Life Between Heaven and Earth

National Theatre of China

World Tour 2018

Directed by Libin Liu

Designed by Wen Deng

World Tour Design Presented by Echo Zhou

Photo Credit: Yi Xiang Photography

© 2020 by Echo Zhou.